Naručivanje je privremeno stopirano

Uslovi korišćenja

 1. Uvod
 2. Informacije o nama
 3. Informacije o vama
 4. Upotreba naše platforme
 5. Dostupnost usluge
 6. Korisnički nalog
 7. Elektronska trgovina
 8. Obrada i sigurnost podataka
 9. Raskid ugovora, reklamacije
 10. Ograničenje odgovornosti za štetu
 11. Tehnička sredstva za ispravljanje grešaka
 12. Linkovi sa naše platforme
 13. Isporuka
 14. Nemogućnost isporuke
 15. Intelektualno vlasništvo
 16. Pisana komunikacija
 17. Izvršenje ugovora, sukcesija
 18. Prenos prava
 19. Ništavnost
 20. Viša sila
 21. Povjerljivost
 22. Tumačenje ugovora
 23. Izmjene
 24. Djelimično poništavanje
 25. Rješavanje sporova
 26. Sastavni djelovi ugovora
 27. Komentari i prijedlozi

Uvod

Ovim dokumentom (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u ovom tekstu) se utvrđuju opšta pravila i uslovi kojima se uređuje korišćenje ove Platforme (www.trguj.me) i kupovina proizvoda na Platformi (dalje u tekstu „Uslovi").

Savjetujemo Vam da pažljivo pročitate Uslove i našu Politiku privatnosti i (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „Politika privatnosti”) prije korišćenja ove Platforme. Prilikom korišćenja ove Platforme ili naručivanja na Platformi, obvezujete se da ćete se pridržavati ovih Uslova i naše Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa Uslovima i sa Pravilima za privatnost i kolačiće, nemojte da koristite ovu Platformu. Ovi Uslovi se mogu mijenjati. Potrebno je da ih čitate periodično zato što će se primjenjivati Uslovi koji važe u trenutku korišćenja Platforme ili zaključivanja relevantnog Ugovora (kako je definisano u nastavku). Ako imate pitanja u vezi s Uslovima ili Politikom privatnosti, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Informacije o nama

Na realizaciji i održavanju Platforme Trguj.me radi stručan tim kompanije Codingo d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi Bulevar vojvode Stanka Radonjića 5, 81 000 Podgorica, Crna Gora. Glavna djelatnost kompanije je kompjutersko programiranje (šifra 62.01), a sporedna djelatnost je Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta (šifra 47.91). Na sajtu trguj.me moguće je trgovati robu široke potrošnje iz sektora elektronike, hemije, namještaja, tekstila, kozmetike, suplemenata, opreme za kuću, za auto i sl.
Registarski broj Centralnog registra privrednih subjekata 50743408, PIB: 03066258.
E-mail adresa: [email protected]
Broj telefona: +382 68 822 951

Informacija o vama

Informacije ili podaci o ličnosti koje dijelite sa nama biće obrađivani u skladu sa Politikom privatnosti. Kada koristite ovu Platformu, saglasni ste sa obradom podataka i informacija i izjavljujete da su svi podaci i informacije koje navedete istinite i tačne.

Upotreba naše platforme

Kada koristite ovu Platformu i naručujete proizvode na Platformi Trguj.me, slažete se sa sljedećim:
 • Koristićete ovu Platformu samo za upite i pravno valjane porudžbine.
 • Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ako se može razumno procijeniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavijestimo nadležne organe.
 • Navešćete e-mail adresu, poštansku adresu i/ili druge informacije za kontakt koje su istinite i tačne. Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa Vama stupimo u kontakt po pitanju Vaše porudžbine ako je to potrebno (pogledajte našu Politiku privatnosti). Ako nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, ne možete da izvršite porudžbinu. Kada izvršite porudžbinu na Platformi, izjavljujete da imate više od 18 godina i da ste pravno opunomoćeni za sklapanje obavezujućih ugovora.

Dostupnost usluge

Usluga isporuke proizvoda koji se nude na ovoj platformi dostupna je samo u Crnoj Gori.

Pristup platformi je moguć i izvan Crne Gore, sa tim što zadržavamo pravo da blokiramo određene regione ili države.

Naprednih funkcijama platforme mogu da pristupe samo korisnici koji su verifikovali svoj mobilni broj. Broj treba da bude iz neke od domaćih mreža.

Korisnički nalog

 1. Obligacioni odnos između Platforme Trguj.me i Korisnika (Prodavca i Kupca) (u daljem tekstu pojedinačno označeni kao "Ugovarač", zbirno kao "Ugovarači") zasniva se otvaranjem Prodavnice/Korisničkog naloga na Platformi Trguj.me, odnosno Prodavca (u daljem tekstu: “prodavnica”) i Kupca (u daljem tekstu: "korisnički nalog").
 2. Platforma Trguj.me je dužna da omogući Kupcu i Prodavcu da mogu u bilo koje vrijeme da pristupe Korisničkom nalogu/Prodavnici, i da izmijene podatke i obrišu nalog. Na drugoj strani, Platforma Trguj.me ima diskreciono pravo da suspenduje korisnički nalog Kupca/Prodavca u bilo koje vrijeme, sa ili bez prethodne najave.
 3. Pravo korišćenja Platforme Trguj.me je lično pravo Prodavca/Kupca koje nije prenosivo na druga fizička i/ili pravna lica. Prodavac/Kupac se obavezuje da neće kreirati lažne ili obmanjujuće korisničke naloge.
 4. Platforma Trguj.me ne pruža usluge Internet prodavnice licima koja nemaju navršenih 18 (osamnaest) godina. Platforma ne prikuplja informacije od bilo kojeg lica koje nema navršenih 18 (osamnaest) godina. Platforma Trguj.me će odbiti registraciju korisničkog naloga licu koje je mlađe od 18 (osamnaest) godina. Ukoliko je Kupac roditelj ili staratelj koji je u saznanju da je njegovo dijete dostavilo svoje lične podatke, Kupac je obavezan da kontaktira Platformu Trguj.me i zatraži uklanjanje dostavljenih podataka sa servera Platforme.
 5. Prilikom otvaranja korisničkog naloga na Platformi Trguj.me, Kupac je dužan da u odgovarajući formular unese: ime i prezime; e-mail adresu; lozinku (po izboru Kupca); broj mobilnog telefona koji je registrovan na Kupca; adresu za dostavu artikala na teritoriji Crne Gore. Nakon što Platforma otvori korisnički nalog, Kupac će primiti na registrovanu e-mail adresu automatski generisanu poruku o otvaranju korisničkog naloga, nakon čega će biti dužan da aktivacijom dostavljenog linka potvrdi prijem poruke (proces je automatizovan). Ukoliko Kupac ne dobije potvrdu u roku od 5 (pet) minuta, dužan je da provjeri da li je njegovo sanduče elektronske pošte puno, odnosno da li je poruka smještena u Junk/Spam folderu.
 6. Podaci koje Kupac navede u svom korisničkom nalogu su jedini podaci koje je Prodavac dužan uzeti u obzir prilikom procesuiranja narudžbine Kupca posredstvom naše Platforme. Kupac odgovara za ispravnost unesenih podataka. Polja za unos podataka omogućavaju validaciju, odnosno unos podatka neće biti moguć ukoliko se ne poštuju pravila za formatiranje podataka (na primjer broja mobilnog telefona koji nema zadati format itd.).
 7. Ukoliko se promijene podaci koje je Kupac unio prilikom otvaranja naloga, Kupac će biti dužan da ažurira podatke u svom korisničkom nalogu. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Kupac nije su stanju da pristupi korisničkom nalogu, ili da ažurira korisnički nalog, Kupac je dužan da kontaktira podršku.
 8. Platforma Trguj.me je ovlašćena da na e-mail adresu Kupca periodično dostavlja informacije o prodajnim akcijama, artiklima i slično. Platforma je dužna da kreira poruke na način da poruke sadrže link putem kojeg Kupac ima mogućnost da se odjavi sa servisa, odnosno onemogući prijem budućih poruka sa reklamnom sadržinom.

Elektronska trgovina

 1. Radno vrijeme Platforme Trguj.me je od 00:00 do 24:00 časa. A termini za preuzimenja i/ili dostavu robe zavise od radnog vremena Prodavaca (Prodavnica od kojih je roba poručena).
 2. Ovaj Ugovor se zaključuje između Platforme Trguj.me, Prodavca/Kupca (u daljem tekstu pojedinačno označeni kao "Ugovarač", zbirno kao "Ugovarači") prilikom izvršenja svake prodaje artikala posredstvom naše Platforme. Ugovor se smatra zaključenim ukoliko su ispunjeni sljedeći kumulativni uslovi:
  1. Kupac je izvršio narudžbinu artikala putem svog korisničkog naloga.
  2. Kupac je potvrdio da je saglasan sa ovim Ugovorom, prilikom registracije.
  3. Prodavac je potvrdio prijem narudžbe i promijenio status u "Pakuje se".
 3. U smislu odredbi ovog Ugovora, naručivanje i prodaja artikala vrši se samo i isključivo posredstvom Platforme Trguj.me (nije dozvoljeno naručivanje artikala pozivom na broj (+382) 068 822 951 ili e-mail adresom [email protected]).
 4. Kupovina posredstvom Platforme Trguj.me moguća je samo u količinama primjerenim za domaćinstvo. Ukoliko je naručena količina veća od primjerene, Internet prodavnica će automatski upozoriti Kupca o prekoračenju dozvoljenih količina, odnosno o maksimalnoj dozvoljenoj količini.
 5. Slike artikala na stranicama Platforme Trguj.me su ilustrativne, te ne moraju u potpunosti odgovrati njihovom stvarnom izgledu. Prodavaci garantuju da su artikli koji se prodaju posredstvom Platforme Trguj.me po svojim fizičko-hemijskim, biološkim, mehaničkim i drugim kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama identični artiklima koji se prodaju na drugim prodajnim mjestima Prodavaca. Ipak, moguće je da informacije o artiklu ne budu potpune. Podaci koji ukazuju na nutritivnu vrijednost, sirovinski sastav, alergene itd. mogu varirati od slučaja do slučaja.
 6. Sve cijene na Platformi Trguj.me izražene su u valuti Euro, sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost, po stopi važećoj u momentu poručivanja. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja, bez obzira na odabrani datum isporuke.
 7. Prodavac zadržava pravo promjene cijene artikala, bez prethodne najave. Artikli prikazani na Platformi Trguj.me su dio redovnog asortimana Prodavaca, ali to i ne podrazumijeva da su svi artikli dostupni u svakom trenutku, odnosno da se nalaze u skladištu Prodavaca. U podacima koji se odnose na artikal mora biti navedeno da li je konkretan artikal dostupan u momentu u kojem se obavlja elektronska trgovina.
 8. Cijena artikala koji se nalaze u korpi je procijenjena cijena na dan poručivanja. Prethodno može biti slučaj kod vaganih artikala koji se nalaze u korpi Kupca, iz tog razloga konačni račun se može razlikovati od orijentacione cijene prikazane na narudžbi. Ovakva praksa primjenjuje se na vagane artikle poput delikatesa, voća ili povrća i slično, odnosno artikala koji se naplaćuju prema težini, ne prema komadu. Odstupanja mogu biti minimalna, što znači da u odnosu na naručenu količinu Kupac može dobiti više ili manje, pri čemu će cijena biti obračunata po tačnoj težini koja je dostavljena. Prodavac se obavezuje da svoje artikle odlaže, čuva i dostavlja prema najvišim standardima.
 9. Sve narudžbine i realizovane trgovine Kupca biće evidentirane u analitici korisničkog naloga i putem dostave e-maila na adresu koju je Kupac registrovao prilikom otvaranja korisničkog naloga.
 10. Artikli koje Kupac naručuje evidentiraju se u „korpi“, koja je grafički predstavljena na Platformi Trguj.me. Klikom na dugme („dodaj“), odabrani artikal se dodaje u korpu. Aktiviranjem linka korpe Kupac stiče mogućnost da izmijeni narudžbenicu prije nego što izvrši poručivanje.
 11. Redosljed radnji prilikom izvršenja elektronske trgovine je sljedeći:
  1. Kupac se prijavljuje na svoj korisnički nalog na Platformi Trguj.me.
  2. Kupac prihvata ovaj Ugovor.
  3. Na Platformi Trguj.me Kupac vrši odabir ponuđenih artikala koje želi da kupi. Naručeni artikli se grafički prikazuju u korpi.
  4. Kada Kupac selektuje sve artikle koje želi da kupi, narudžbina se zaključuje potvrdom. Narudžbinu je moguće izmijeniti vraćanjem na stranicu koja sadrži artikle koji se nalaze u korpi, prije potvrde.
  5. Prodavac od kojeg je Kupac poručio robu automatski dobija porudžbenicu i može stupiti u kontakt sa Kupcem.
  6. Poruka elektronske pošte koju Platforma dostavlja Kupcu predstavlja informativni račun. Prodavac je dužan prilikom dostave da uruči fiskalni račun Kupcu.
  7. Vrijeme dostave i sve ostale bitne detalje Kupac i Prodavac dogovaraju putem chat sistema, ili telefonskog poziva.
  8. Naručeni artikli se dostavljaju Kupcu na opredijeljenu adresu u ugovorenom intervalu, Kupac je u obavezi da potvrdi prijem robe ocjenom/komentarom poručene robe na Platformi Trguj.me.
  9. Kupac ima pravo reklamacije kupljenih artikala pod uslovima iz ovog Ugovora.
 12. Prodavac može suspendovati trgovinu posredstvom Platforme Trguj.me, bez prethodne najave. Artikle koje je Kupac naručio, a Prodavac potvrdio prijem narudžbe, dužan je da isporuči.
 13. Prodavac je dužan da dostavi naručene artikle na adresu Kupca koja je navedena u narudžbenici. Eventualne promijene adrese isporuke moguće su samo ukoliko logistički servis Platforme i Prodavaca ima mogućnost da se prilagodi promijeni tokom procesa isporuke.
 14. Rokovi isporuke naručenih proizvoda kao i cijena dostave isključivo zavise od Prodavaca i Platforma Trguj.me tu nema nikakvog uticaja. Trošak dostave može biti uračunat u cijenu ili posebno iskazan. Prodavac je dužan da transparentno istakne sve troškove koje Kupac ima prilikom poručivanja njegovog artikla (visina ovog troška zavisi od trenutnog cjenovnika usluge dostave koju definiše Prodavac).

Obrada i sigurnost podataka

 1. Platforma Trguj.me je dužna da obrađuje informacije koje je Kupac/Prodavac učinio dostupnim putem korisničkog naloga/Prodavnice u skladu sa Pozitivnim propisima.
 2. Prilikom korištenja usluga Platforme Trguj.me, osim podataka koji se odnose na korisnički nalog Kupca/Prodavca, Platforma Trguj.me može prikupljati i obrađivati određene informatičke podatke, koji se koriste u cilju pozitivne identifikacije Kupca/Prodavaca i unaprijeđenja usluga, kakvi su podaci o tome kako je pristupljeno Platformi, sa koje IP adrese, koji tip i verzija pretraživača interneta (browser) je upotrijebljena, datum i vrijeme pristupanja, vrijeme koje je Kupac proveo na stranicama Platforme i druge dijagnostičke podatke.
 3. Platforma Trguj.me koristi prikupljene podatke u različite svrhe: da obezbijedi nesmetan rad Platforme; da obavijesti Kupca o njegovim aktivnostima na Platformi; da omogući Kupcu da učestvujete u interaktivnom aspektu rada Platforme, ukoliko se Kupac za to opredijeli; da pruži podršku Kupcu; da izvrši analizu važnih informacija, sa ciljem da unaprijedi kvalitet usluga koje se pružaju posredstvom Platforme Trguj.me; da prati izvršenje usluga koje se pružaju posredstvom Platforme Trguj.me; da detektuje, preduprijedi ili otkloni tehničke probleme.
 4. Platforma koristi tzv. kolačiće i slične tehnologije kako bi mogla pratiti aktivnosti Kupca na stranicama Platforme i pribaviti određene informacije s tim u vezi. Kolačići su datoteke koje sadrže male količine podataka, što uključuje i anonimni identifikator. Platforma proslijeđuje kolačiće pretraživaču interneta, nakon čega se ti podaci snimaju na uređaju Kupca/Prodavca (računar, pametni telefon, tablet itd.). Kupac/Prodavac može podesiti pretraživač interneta na način da odbije prijem svih kolačića ili da indicira kad su kolačići proslijeđeni. Ipak, ukoliko Kupac/Prodavac ne omogući prijem kolačića, neće biti u mogućnosti da koristi određene djelove Platforme, odnosno upotreba će iziskivati nepotrebno ponavljanje koraka ili ponovni unos ranije unijetih podataka. Prema pravilu, Platforma Trguj.me koristi sljedeće kolačiće:
  1. za sesiju, kojima se identifikuje pristup Platformi;
  2. za podešavanja, kojima se omogućava da pretraživač interneta zapamti podešavanja i odabrane opcije;
  3. za analizu aktivnosti, ovi kolačići dobijaju generičke informacije o pristupu korisnika Patformi (ne samom sadržaju) da bi nam se naknadno obezbijedile grupisane informacije o ovim pristupima za statističke svrhe;
  4. za analizu kupovine, koji omogućavaju prikupljanje informacija o uređaju sa kog je obavljena kupovina na ovoj Platformi, da bi se potvrdilo da transakcije obezbjeđuju dovoljnu garanciju za korisnike;
  5. za sigurnost, koji se koriste kako bi se unaprijedili aspekti sigurnosti Internet prodavnice;
  6. za korpu;
 5. Infomacije koje Platforma Trguj.me prikupi na prethodno opisan način, što uključuje i lične podatke o Kupcu/Prodavcu, mogu biti prenijete na računare koji se nalaze van Crne Gore (na primjer, podaci Google analitike).
 6. Zaključenjem Ugovora Kupac/Prodavac daje neopozivu i bezrezervnu saglasanost sa prethodno saopštenim principima obrade ličnih i ostalih podataka od strane Platforme Trguj.me. Platforma je dužna da preduzme razumne korake neophodne da se obezbijedi da lični i ostali podaci Kupca/Prodavca budu tretirani na način koji garantuje njihovu sigurnost, te da lični podaci Kupca neće biti transferisani organizaciji ili državi koje nijesu u stanju da obezbjede adekvatne kontrole sigurnosti informacija i ličnih podataka.
 7. Sigurnost podataka Kupca je od velikog značaja za Platformu Trguj.me. Ipak, Kupac mora imati na umu da nijedan metod prenosa podataka preko interneta, odnosno metod uskladištenja podataka, nije apsolutno siguran. Platforma stremi zaštiti podataka upotrebom komercijalno prihvatljivih mehanizama, ali ne može garantovati njihovu apsolutnu sigurnost. Komunikacija između uređaja Kupca/Prodavca i Platforme je enkriptovana, što se utvrđuje iz katančića koji je uočljiv u adresnoj liniji pretraživača interneta, prije adrese Internet prodavnice. Prethodno implicira da je Internet prodavnica snabdjevena SSL sertifikatom, koji predstavlja kod koji omogućava bezbjednu internet komunikaciju između Ugovarača. Kada pretraživač interneta uspostavi kontakt sa Internet prodavnicom, SSL sertifikat omogućava kriptovanu (zaštićenu) vezu.
 8. Platforma može koristi usluge trećih lica kako bi vršila statističku analizu rada Platforme Trguj.me, uz poštovanje prethodno pomenutih ograničenja i odgovornosti.
 9. Platforma Trguj.me zadržava pravo da na stranicama Platforme istakne veze na internet sajtove kojima ona ne upravlja. Ukoliko Kupac aktivira vezu na internet adresu treće strane, biće preusmjeren na sajt treće strane. Kupac je dužan da pregleda politiku privatnosti sajta treće strane koji posjećujete. U smislu prethodnog, Platforma nema kontrolu nad takvim sadržajima i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj i politiku privatnosti treće strane.
 10. Kupac je dužan da pristupa sadržajima Platforme uz poštovanje standarda informatičke bezbijednosti koji su propisani Pozitivnim propisima i ovim Ugovorom. Zabranjena je upotreba malicioznog softvera ili tehnološki štetnog materijala. Kupac je dužan da onemogući trećim licima pristup korisničkom nalogu. U tom smislu, zabranjeno je neovlašćeno pristupanje stranicama za autentifikaciju Kupca prilikom pristupanja Platformi Trguj.me, serveru na kom se Platforma nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa Platformom.
 11. Kupac/Prodavac je saglasan da je Platforma Trguj.me ovlašćena da izmijeni ili ukloni bilo koju od informacija objavljenih na stranicama Platforme prema sopstvenom nahođenju i bez prethodnog upozorenja, što uključuje i mogućnost da Kupcu/Prodavcu bude uskraćen pristup nekoj od informacija ili njegovom Korisničkom nalogu/Prodavnici. Kupac/Prodavac je saglasan da: informacije prezentovane putem Platforme Trguj.me predstavljaju dio integrisanog informacionog sistema Platforme (u daljem tekstu: “IS”); da IS smiju pristupiti samo ovlašćeni korisnici; da je Platforma ovlašćena da štiti svoje informatičke resurse i sprječava neovlašćenu upotrebu IS; da upotrebom IS i/ili bilo kojeg uređaja koji je povezan na IS Kupac/Prodavac pristajete na sljedeće uslove:
  1. Platforma ima pravo da ispituje komunikaciju sa IS iz razloga koji se ne ograničavaju na testiranje ranjivosti IS i monitoring mrežnih i korisničkih aktivnosti;
  2. u bilo kojem trenutku, Platforma je ovlašćena da zaplijeni podatke uskladištene na IS;
  3. komunikacije i podaci koji su uskladišteni u IS nijesu privatnog karaktera i podliježu redovnom pregledu, pri čemu mogu biti objelodanjeni i/ili upotrijebljeni od strane Platforme u zakonom predviđene svrhe;
  4. IS podliježe sigurnosnim provjerama korisnika putem mjera kontrole pristupa, koje su dizajnirane sa ciljem zaštite informatičkih intresa Platforme. Povreda bilo koje od sigurnostnih mjera predstavljaće krivično djelo koje će biti pravno procesuirano na odgovarajući način.
 12. U slučaju nepoštovanja prethodnih ograničenja i zabrana, Platforma će bez prethodne najave suspendovati Kupčev/Prodavčev korisnički nalog i neće snositi bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizlazi iz nedozvoljenih radnji Kupca/Prodavca i/ili trećeg lica kojem je Kupac/Prodavac omogućio upotrebu svog korisničkog naloga.

Raskid ugovora, reklamacije

 1. Ugovor proizvodi pravno dejstvo dok ga Ugovarač ne raskine pisanom izjavom (porukom elektronske pošte).
 2. Kupac/Prodavac ima pravo da raskine Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za odustajanje će isteći nakon 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupac fizički primio robu (u slučaju kada se više proizvoda iz jedne porudžbine isporučuju zasebno), odnosno nakon 14 (četrnaest) dana od dana kada Kupac ili treća strana primi poslednji naručeni artikal.
 3. Kupac/Prodavac je dužan da obavijesti Platformu Trguj.me o raskidu Ugovora: slanjem zahtjeva za jednostrani raskid; putem elektronske pošte na adresu [email protected]; Teret dokazivanja da je pravo na jednostrani raskid ugovora ostvareno je na Kupcu/Prodavcu.
 4. Odredbe Ugovora čija primjena uzrokuje posljedice trajnog karaktera ostaće na pravnoj snazi nakon što Ugovor bude raskinut.
 5. Pravna posljedica raskida Ugovora je obaveza Prodavca da Kupcu vrati iznos novca plaćen za isporučene artikle, uz obavezu Kupca da Prodavcu vrati isporučene artikle u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Pozitivnih propisa.
 6. Platforma Trguj.me sadrži detaljne podatke o svim artiklima. Ipak, ukoliko Kupac primijeti grešku u svojoj porudžbini nakon dostavljanja, dužan je da grešku reklarmira u roku od 14 (četrnaest) dana, slanjem reklamacije na [email protected]. U emailu navedite broj porudžbine, naziv artikla koji reklamirate i razlog reklamacije.
 7. Kupac ima pravo na reklamaciju - prigovor, povrat ili zamijenu artikala u svim slučajevima koje predviđaju Pozitivni propisi. Ukoliko Kupac nije zadovoljan pruženom uslugom ili isporučenim artiklima, Kupac ima pravo na prigovor, povrat ili zamijenu artikala u slučajevima u kojima je Prodavac isporučio robu: koja nije naručena (pogrešan artikl); kojoj je već istekao rok trajanja; s greškom ili oštećenjem koja nisu nastala u transportu.
 8. U slučaju reklamacije, Prodavac je dužan da: zamijeni pogrešne artikle željenim artiklima, uz doplatu ili povraćaj više plaćenog novca; svom trošku vrati primljenu uplatu Kupcu i preuzme neželjene artikle.
 9. Nakon pregleda proizvoda, Prodavac je dužan da obavijesti Kupca da li ima pravo na povraćaj plaćenog iznosa. Sva obavještenja u vezi sa postupkom reklamacije biće dostavljena Kupcu putem elektronske pošte, na adresu registrovanu prilikom otvaranja korisničkog naloga, ili slanjem tekstualnih poruka na mobilni telefon Kupca ili pozivom koji je registrovan prilikom otvaranja korisničkog naloga na Platformi Trguj.me.
 10. Troškovi isporuke će biti refundirani kada se pravo na raskid Ugovora iskoristi u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Pozitivnih propisa, nakon što se svi relevantni artikli vrate Prodavcu.
 11. Ako Kupac odluči da raskine Ugovor, Prodavac je dužan da vrati Kupcu sve povezane uplate koje je primio od njega, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova do kojih je došlo zbog izbora načina isporuke koji nije standardni način isporuke) , u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma raskida Ugovora.
 12. Prodavac ima pravo da zaustavi povraćaj novca dok ne primi reklamirane arikle, odnosno dokaz da su artikli upućeni Prodavcu. Kupac ima pravo na raskid Ugovora isključivo za artikle koji se vraćaju u istom stanju u kom su primljeni. Kupac je dužan da vodi računa o artiklima dok su u njegovom posjedu (vlasništvu), da ih vrati u njihovom originalnom pakovanju, sa svim eventualno priloženim uputstvima i drugim dokumentima. Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj sredstava u slučaju kada je artikal korišćen nakon otvaranja, u slučaju kada artikli nijesu u stanju u kojem su isporučeni ili u slučaju kada su oštećeni.
 13. Kupac je dužan da artikle vrati zajedno sa računom koji je primio prilikom isporuke.
 14. Povraćaj artikala vrši se na adresu Prodavca od kojeg je roba kupljena, u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma raskida Ugovora.
 15. Ako Kupac ne preda artikle lično, dužan je da snosi direktne troškove povraćaja artikala. U svakom slučaju, Kupac može odabrati opciju da artkle koji su predmet povraćaja preda dostavljaču kojeg će Prodavac poslati na njegovu adresu.
 16. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti koje nastane usljed rukovanja preuzetim artikalima, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 17. Prodavac rješava reklamacije u roku od 24 sata, ili prvi sledeći radni dan nakon vikenda tj. praznika.
 18. Kupac nema pravo da raskine Ugovor u sljedećim slučajevima:
  1. Ugovor je u potpunosti izvršen.
  2. Predmet Ugovora je roba čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja Prodavca, a koje mogu nastupiti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid Ugovora.
  3. Predmet Ugovora je roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca, ili koja je prilagođena Kupcu.
  4. Predmet Ugovora je lako kvarljiva roba, ili roba koja je pred istekom roka upotrebe.
  5. Predmet Ugovora je zapečaćena roba, koja iz zdravstvenih i/ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja.
  6. Predmet Ugovora je roba koja je zbog svoje prirode nakon dostavljanja neodvojivo pomiješana sa drugim supstancama ili stvarima.
  7. Predmet Ugovora je isporuka alkoholnih pića, čija je cijena ugovorena u trenutku zaključivanja Ugovora, a dostavljanje može uslijediti nakon 30 (trideset) dana, ako cijena artikla zavisi od promjena na tržištu koje su van uticaja Prodavca.
  8. Predmet Ugovora je isporuka zapečaćenih audio ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
  9. Predmet Ugovora je isporuka dnevnih novina, periodičnog lista ili magazina, osim pretplatničkih ugovora za te publikacije.
  10. Predmet Ugovora je isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom mediju, ako je izvršenje Ugovora započeto uz prethodni izričiti pristanak Kupca i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da pristankom gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ograničenje odgovornosti za štetu

Ako nije drugačije izričito navedeno u ovom Ugovoru, odgovornost Prodavca u vezi sa bilo kojim prodatim i isporučenim artiklom biće ograničena isključivo na cijenu kupovine i isporuke artikla.

Odgovornost Prodavca neće biti ograničena u slučajevima u kojima bi – saglasno Pozitivnim propisima - bilo nezakonito ili nedopušteno isključiti, ograničiti ili pokušati isključiti ili ograničiti materijalnu odgovornost Prodavca.

Tehnička sredstva za ispravljanje grešaka

U slučaju da kao korisnik ove Platforme primijeti grešku prilikom unosa svojih podataka o ličnosti u toku registracije, te podatke može da izmijeni u odjeljku „Podešavanja“ vašeg naloga.

U svakom slučaju, greške povezane s podacima o ličnosti koje ste naveli tokom postupka kupovine možete da ispravite tako što ćete se obratiti našoj službi za korisnike na e-mail adresu [email protected]. Tokom procesa kupovine, Platforma u različitim odjeljcima prikazuje polja za potvrdu koja ne dozvoljavaju dalju obradu porudžbine ukoliko podaci u određenom odjeljku nisu pravilno navedeni. Takođe, Platforma navodi detaljne podatke o svim proizvodima koje ste dodali u korpu tokom kupovine kako biste prije plaćanja mogli da mijenjate podatke o svojoj porudžbini. Ukoliko ste primijetili grešku u svojoj porudžbini nakon završenog postupka plaćanja, bez odlaganja se obratite našoj službi za korisnike na prethodno navedenu e-mail adresu kako bismo ispravili grešku.

Linkovi sa naše platforme

Ako naša Platforma sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima i materijalima trećih strana, navedeni linkovi se pružaju samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih veb-sajtova ili materijala. U skladu sa tim, ne prihvatamo odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe.

Isporuka

Prilikom dostave Prodavac se obavezuje da će se potruditi da robu isporuči i prije datuma koji je naveden na Potvrdi isporuke o kojoj se radi ili, ako nije naveden datum isporuke, u procijenjenom roku koji je naveden prilikom biranja načina dostave i, u svakom slučaju, u roku od najviše 10 dana od datuma Potvrde porudžbine. Međutim, može doći do kašnjenja iz razloga kao što su nepredviđene okolnosti ili područje isporuke. Ukoliko je na strani proizvoda navedeno vrijeme čekanja onda se ono uzima kao referentno.

Ako iz bilo kog razloga ne može da se ispoštuje datum isporuke, Prodavac je dužan da obavijesti Kupca o toj situaciji i pruži mogućnost nastavka kupovine sa novim datumom isporuke ili otkazivanja porudžbine sa povraćajem cjelokupnog plaćenog iznosa. Imajte u vidu da način i vrijeme isporuke variraju i isključivo zavise od Prodavca kod kojeg ste trgovali.

Isporuka se smatra obavljenom, a porudžbina „isporučenom” čim Kupac ili treća strana koju ste naveli fizički preuzme robu.

Nemogućnost isporuke

Ukoliko je nemoguće isporučiti porudžbinu, Prodavac će Vas kontaktirati i pokušati da pronađemo bezbijedno mjesto na kojem je može ostaviti. Ako ne može da pronađemo takvo mjesto, Vaša porudžbina će se vratiti u skladište Prodavca.

Prodavac je dužan da Vas kontaktira i obavijesti o tome gdje se Vaša porudžbina nalazi i šta treba da učinite kako bi je ponovo dostavili. Ako ne možete da budete na mjestu za dostavu u dogovoreno vreme, kontaktirajte Prodavca kako bi Prodavac organizovao isporuku za neki drugi dan. Ako nakon 10 dana od datuma kada Vaša porudžbina bude dostupna za isporuku, porudžbina nije isporučena iz razloga koji nemaju veze sa Prodavcem, pretpostaviće se da želite da otkažete Ugovor, pa će on biti poništen.

Imajte na umu da prevoz koji je rezultirao prekidom Ugovora može uključivati dodatne troškove koji će Vam biti obračunati.

Intelektualno vlasništvo

 1. Kupac/Prodavac je ovlašćen da koristi informacije koje su dostupne posredstvom Platforme Trguj.me u mjeri koja je potrebna za ostvarenje predmeta Ugovora (prodaja/poručivanje artikala posredstvom Platforme Trguj.me).
 2. Kupac/Prodavac je saglasan da Platforma Trguj.me zadržava svojinu nad objavljenim sadržajima i da sadržina prava obuhvata i sva prava koja mogu proisteći iz osnova dizajna, idejnog rješenja i drugih srodnih prava koje štiti regulativa koja lokalno i/ili međunarodno uređuje materiju intelektualne svojine. Platforma ovlašćuje Kupca/Prodavca da pregleda sadržinu stranica Platforme Trguj.me (prethodno isključuje pravo na komercijalnu upotrebu sadržaja od strane Kupca/Prodavca).
 3. Sadržaj Platforme Trguj.me ne smije biti prodat, reprodukovan ili distribuiran bez saglasnosti Platforme Trguj.me.
 4. Kupac/Prodavac prihvata da je Platforma Trguj.me vlasnik autorskih prava, registrovanih trgovačkih i uslužnih žigova i drugih prava intelektualnog vlasništva, na svim materijalima i/ili sadržajima koji su dospupni posredstvom Platforme (prava trećih lica na žigove, grafička rješenja i slično predstavljaju lična apsolutna prava tih lica).

Pisana komunikacija

 1. Pozitivni propisi zahtijevaju da neki podaci i obavještenja koja Platforma šalje Kupcu/Prodavcu (i u obrnutom smjeru) moraju biti sačinjeni u pisanoj formi. Zaključenjem ovog Ugovora Kupac/Prodavac prihvata da se sva pisana komunikacija sa Platformom odvija putem razmijene poruka elektronske pošte ili putem sistema notifikacije i chat same platforme.
 2. Kupac/Prodavac je dužan da svoja obavještenja šalje Platformi Trguj.me putem obrasca za kontakt koji je istaknut na stranicama Platforme ili na email.
 3. Obavještenja će biti primljena i obrađena najkasnije 24 (dvadeset četiri) sata nakon što su poslata putem obrazaca za kontakt ili elektronske pošte.
 4. O svakom poslatom obavještenju Kupac/Prodavac će dobiti odgovarajuću potvrdu, dostavljanjem poruke elektronske pošte u Kupčevo/Prodavčevo sanduče elektronske pošte.

Izvršenje ugovora, sukcesija

U slučaju postojanja dileme u pogledu mjesta izvršenja ugovorenih radnji, smatraće se da se Ugovor izvršava u mjestu sjedišta Platforme Trguj.me.

Sukcesori Ugovarača neposredno preuzimaju sva prava i obaveze svog prethodnika iz osnova ovog Ugovora. Ukoliko je pravno sljedbeništvo sporno, lica koja pretenduju da budu sukcesori čine u pravnom smislu zajednicu u pogledu prava i obaveza Ugovarača sve dok ne bude pravosnažno utvrđeno koje lice ili lica imaju pravo univerzalnog ili singularnog sukcesora i u kojoj mjeri.

Prenos prava

Kupac/Prodavac može prenijeti prava po ovom Ugovoru na treće lice isključivo uz pisanu saglasnost Platforme Trguj.me.

Platforma može prenijeti prava po ovom Ugovoru na treće lice bez saglasnosti Kupca/Prodavca uz obavezu da o izvršenom prenosu obavijesti Kupca/Prodavca. Od dana prijema obavještenja o prenosu prava po ovom Ugovoru na treće lice, Kupac/Prodavac je dužan da pruži ispunjenje obaveza po ovom Ugovoru trećem licu na koje su prenijeta ugovorna prava.

Ništavnost

Ukoliko usljed izmijene u Pozitivnim propisima odredbi ili odredbe Ugovora postanu ništavne, odnosno njihova primjena nedozvoljena usljed protivpravnih posljedica koju bi takva primjena izazvala, ili ukoliko izmijene u Pozitivnim propisima budu nalagale drugačije obaveze po Ugovarače, Ugovarači će pristupiti pregovaranju i usklađivanju odredbi Ugovora sa Pozitivnim propisima u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana kada jedan Ugovorač obavijesti drugog pisanim pozivom na pregovore.

Ukoliko usljed izmijene u Pozitivnim propisima odredbi ili odredbe Ugovora postanu ništave, a Ugovarač koji nije pogođen takvom promjenom odbije poziv Ugovarača pogođenog promjenom na pregovore, ili se usprotivi ili onemogući neposrednu primjenu Pozitivnih propisa na ugovorni odnos, Ugovarač pogođen promjenom ima pravo da raskine Ugovor sa svim pravnim posljedicama koje raskid Ugovora za sobom povlači, i to sa danom definitivnog saznanja za odbijanje poziva na pregovore od strane drugog Ugovarača, odnosno poziva da se primjeni važeća odredba na ugovorni odnos.

Viša sila

 1. Ugovarači ne odgovaraju za neispunjenje Ugovorom preuzetih obaveza u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihovog uticaja i volje.
 2. Okolnosti nastale nezavisno od uticaja i volje Ugovarača - koje ni krajnje pažljivo lice ne bi moglo izbjeći, niti ukloniti tako nastale posljedice – smatraju se za slučajeve više sile, odnosno za slučajeve koji oslobađaju od odgovornosti za neispunjenje ugovornih obaveza samo ukoliko su:
  1. takve okolnosti nastale poslije zaključenja Ugovora;
  2. sprečavaju njegovo potpuno ili djelimično izvršenje;
  3. u konkretnom slučaju Ugovarač ili Ugovarači bili nemoćni da spriječe nastupanje samih okolnosti mjerama i sredstvima koja se mogu opravdano tražiti i očekivati od lica koje je pogodila takva okolnost.
 3. Pod slučajevima više sile se smatraju sljedeći događaji:
  1. rat, ratna dejstva i mobilizacije;
  2. pobune i građanski nemiri;
  3. izbijanje epidemija (pandemija) zaraznih bolesti;
  4. nastanak požara, poplava, zemljotresa ili drugih prirodnih katastrofa.
  Poremećaji u poslovanju Ugovarača, koji nisu izazvani poremećajima u ekonomskom sistemu zemlje, nemaju obilježje slučaja više sile.
 4. Ugovarač pogođen višom silom je dužan da odmah obavijesti drugog Ugovarača o nastanku, vrsti i eventualnoj procijeni trajanja okolnosti više sile. U protivnom, Ugovarač se ne može pozvati na višu silu, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne spriječava da pošalje takvo obavještenje.
 5. Za vrijeme trajanja više sile obaveze Ugovarača miruju i ne primjenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovorenih obaveza o roku.
 6. Nastupanje okolnosti više sile, pod uslovom da je postupljeno u smislu odredbe ovoga člana, produžava rok za ispunjenje ugovornih obaveza za period koji je po svom trajanju jednak trajanju nastale okolnosti i razumnog roka za otklanjanje posledica tih okolnosti.
 7. Ukoliko nastale okolnosti iz ovoga člana budu trajale duže od 30 (trideset) dana, Ugovarači će se sporazumjeti o daljem važenju Ugovora.
 8. Ukoliko se Ugovarači ne sporazumiju o daljem važenju Ugovora u roku od 30 (trideset) dana po isteku roka iz prethodnog stava, Ugovarač kod kojeg nije nastupila okolnost više sile ima pravo na raskid Ugovora, nakon što o tome pisanim putem obavijesti drugog Ugovarača.

Povjerljivost

 1. Odredbe Ugovora su povjerljive prirode. Povjerljive informacije predstavljaju sve informacije koje nijesu javno poznate, koje se koriste u poslovanju Ugovarača, posebno one informacije koje su primljene ili pribavljene od strane jednog Ugovarača kao rezultat zaključenja ili izvršenja ovog Ugovora.
 2. Platforma Trguj.me će obezbijediti da bilo koje lice povezano sa njom i licima koja rade na razvoju i održavanju iste, drži povjerljivim povjerljive informacije te da iste neće objelodaniti bilo kojem trećem licu.
 3. Platforma Trguj.me može da objelodani ili da dozvoli otkrivanje povjerljivih informacija: svojim direktorima, zaposlenima, punomoćnicima, pravnim ili drugim stručnim savjetnicima, ali samo u mjeri koliko je potrebno da se istim licima omogući da za Ugovarača ostvare ili obezbijede ostvarivanje prava ili izvršenje obaveza u vezi sa ovim Ugovorom; kada se to zahtijeva na osnovu Pozitivnih propisa ili po nalogu nadležnog suda, ili drugog nadležnog organa ili organizacije; u onoj mjeri u kojoj su povjerljive informacije postale javno raspoložive ili opšte poznate javnosti u vrijeme takvog otkrivanja, ali ne kao rezultat povrede odredbi Ugovora; ako se takvo otkrivanje izričito dopušta nekom drugom odredbom Ugovora, ili ako je Ugovarač dao prethodno pisano odobrenje; kada to zahtijeva regulatorni i/ili državni organ koji ima nadležnost nad Platformom.

Tumačenje ugovora

Ugovarači će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

U slučaju tumačenja momenta prelaska prava svojine nad artiklima sa Prodavca na Kupca, smatraće se da je pravo svojine prenijeto kad je plaćanje izvršeno u cjelosti za kupljene artikle, saglasno ispostavljenom računu Prodavca.

Izmjene

 1. Ugovor je formularni pravni posao (ugovor po pristupu).
 2. Platforma Trguj.me je dužna da objavi važeću verziju Ugovora na stranicama Platforme.
 3. Platforma Trguj.me zadržava pravo da, s vremena na vrijeme, izmijeni sadržinu javno objavljene verzije Ugovora, uz uslov da nove verzije Ugovora sadrže u fusnoti dokumenta datum i sat izmijene i redni broj verzije.

Djelimično poništavanje

Ako se neki od ovih Uslova ili odredbi Ugovora proglasi nevažećim od strane odgovarajućeg organa vlasti, ostali uslovi i odredbe ostaju na snazi bez ikakvog uticaja navedene izjave o poništavanju.

Rješavanje sporova

 1. Ugovarači će pokušati da sporove koji bi mogli nastati povodom ovoga Ugovora riješe mirnim putem i sporazumom.
 2. Spor postoji kada jedan Ugovarač uputi drugom Ugovaraču poruku elektronske pošte sa obavještenjem u kojem se ističe da postoji spor u pogledu neke činjenice, izvršenja obaveze, tumačenja odredbe ili neke druge sporne okolnosti.
 3. Ugovarači će pristupiti rješavanju spora najkasnije osmog kalendarskog dana od dana prijema pisanog obavještenja o sporu.
 4. Ukoliko Ugovarači ne postignu mirno rješenje, za rješavanje spora nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Sastavni djelovi ugovora

 1. U sastavne djelove Ugovora spadaju sva papirna i elektronska dokumenta koja su kreirana prilikom izvršenja elektronske trgovine između Ugovarača.
 2. Pravni instrumenti koji su zaključeni ili jednostrano izdati na osnovu ovog Ugovora predstavljaju sastavni dio Ugovora.
 3. U slučaju materijalne kolizije sadržina dokumenata koja ispunjavaju uslov da budu priznata za sastavne djelove Ugovora i odredbi Ugovora, važeće su odredbe Ugovora.

Komentari i prijedlozi

Platforma Trguj.me poziva Kupce/Prodavce da dostave svoje komentare i prijedloge na sadržinu ovog Ugovora putem obrasca za kontakt koji je dostupan na stranici naše Platforme ili putem e-mail adrese [email protected].
Naručivanje je privremeno stopirano
strelica nagore